Søk
Arrangementer
PIKSEL PLENUM Θ 1   Landmark  Klubb


Piksel Plenum er en seminarserie som fokuserer på politiske, sosiale og kunstneriske aspekter ved elektronisk kunstproduksjon og åpen program- og maskinvare.

I vårt første Piksel Plenum seminar har vi invitert debattdeltagere til å belyse problematikken rundt piratkopiering i forhold til kunstnerisk produksjon og distribusjon, samt undersøke mulige retninger for bæredyktig deling ved hjelp av dagens digitale teknologi. I Norge preges debatten av en ensidig fremstilling av fildelere som snuskete pirater uten respekt for kunstneres virke og produksjon, og tilsvarende ensidig fremstilles tradisjonelle rettighetsforvaltere av åndsverk som lite innovative aktører som klamrer seg til en udatert forretningsmodell.

Fri (lovlig, som ulovlig) distribusjon av media har eksplodert med internetts inntog, og forretningsmodeller basert på kontrollert distribusjon utfordres. Samtidig har kunsten siden tidenes morgen blitt drevet frem gjennom tolkninger, mash-ups og gjenbruk av tidligere produsert materiale, en aktivitet som er intensivert og tydeliggjort gjennom våre nye nettverkskanaler og den digitale teknologi. Diskusjonen omkring opphavsrett og nye produksjons- og distribusjonsformer er naturlig nok svært levende i elektroniske kunstmiljøer, ettersom den nye teknologien skaper helt andre vilkår for kunstnere.

En levende og åpen diskusjon rundt bæredyktig deling er derfor på sin plass. Mattias Bjärnemalm fra Piratpartiet i Sverige, Svenn-Arne Dragly fra FriBit i Norge, samt 2 ytterlige deltagere, deler av sine erfaringer i en salongpreget debatt i lune Landmarksomgivelser.

I forkant av debatten viser vi den Oslo-produserte filmen Urospredere av Simon Eriksen Valvik og Asbjørn Engedal – som de selv beskriver som " Norges første dokumentarfilm om ulovlig fildeling i landet".

PROGRAM
Piksel09 programslipp
Festivalsjef og kunstnerisk leder Gisle Frøysland gir oss en smakebit på hva vi kan vente oss fra årets Piksel festival.

Filmvisning
”Urospredere” av Simon Eriksen Valvik og Asbjørn Engedal

Salongdebatt
Mattias Bjärnemalm fra Piratpartiet, Sverige
Svenn-Arne Dragly fra FriBit, Norge
med flere

OM PIKSEL PLENUM
Elektronisk kunst følger den teknologiske utviklingen for øvrig, som igjen er innvevd i resten av samfunnet og representerer bestemte politiske interesser. Kunstnere har med fri programvare en helt særegen mulighet til å forme teknologi for sin produksjon, en egenskap som i mange tilfeller er helt essensiell for å realisere et kunstnerisk uttrykk. Refleksjon omkring virkemidlene er derfor viktigere her enn i andre felt.

Vi kommer til å fokusere på slike kulturpolitiske spørsmål gjennom et dette seminarprogrammet. Piksel Plenum gjennomføres som enkeltstående presentasjoner og events i samarbeid med visningsrommet Landmark i Bergen Kunsthall, og vil foregå utenom festivalen gjennom hele året. Her inviterer vi kunstnere, politiske aktører og teoretikere nasjonalt og internasjonalt til å belyse aktuelle problemstillinger gjennom å rette et kritisk blikk mot trender og praksis.

OM PIKSEL
Piksel (http://www.piksel.no) er en elektronisk kunstfestival som baserer seg på verker utelukkende produsert med fri programvare og åpen maskinvare. Vi har hatt årlige festivaler i Bergen siden 2003 og samler hvert år mellom 60-70 deltagere fra et dusin land til diskusjon, utveksling av kode, presentasjoner og performative workshops, et spennende utvalg av audiovisuelle konserter og ikke minst utstillinger som vises på ulike steder i Bergen i tilknytning til festivalavviklingen.

Etter 7 år med festival har vi etablert et betydelig kunnskapsfelt og nettverk rundt tematikken elektronisk kunst og åpen teknologi, og som følge av det har vi initiert en rekke lokale aktiviteter , bl.a. seminarserien Piksel Plenum - hvor vi setter fokus på kulturpolitiske spørsmål knyttet til fri/åpen teknologi, elektronisk kunstproduksjon og distribusjon.

Til toppen