Søk
Utstillinger
Adelita Husni-Bey Maktspill Adelita Husni-Bey (f. 1985, Milano, Italia) bor og arbeider i Italia og New York. Blant hennes seneste separatutstillinger er Chiron, New Museum, New York (2019), White Paper: On Land, Law and the Imaginary, CA2M, Mostoles og A Wave in the Well, Sursock Museum, Beirut (2016). Hun representerte Italia på Venezia-biennalen i 2017 med en video forankret i anti-ekstraktivisme.


Libysk-italienske Adelita Husni-Bey ser på seg selv som både pedagog og kunstner. Hennes arbeids- metode tar utgangspunkt i ikke-konkurrerende læringsmodeller, inspirert av arbeidet til pionerer i feltet, som den brasilianske læreren og losofen Paulo Freire og Augusto Boals deltakerbaserte tea- ter og prosjekter med arbeiderutdannelse. Med workshopen som metode samarbeider hun med grupper og skoler, i prosjekter som danner utgangspunkt for en rekke ulike produkter; fra publikasjoner og radio til arkiver, utstillinger og lm. Hennes interesser er forankret i en forestilling om endring i sentrale aspekter ved dagens sam- funn, og preger hennes analyser av hvordan makt- strukturer og ekskludering oppstår. Samtidig viser hennes fremgangsmåte hvordan verktøy for læring og deltagelse, med sine egne innebygde makt- strukturer, spiller en sentral rolle for staten og øko- nomien.

«Maktspill» er både en installasjon og en workshop. En sentral del av utstillingen er en lm fra 2015, Agency, som presenterer et 3-dagers intensivt rollespill med studenter fra Manara vide- regående skole i Roma. Elevene gjenskaper noen av de antatte rollene i et demokrati: politikere, journalister, arbeidere, aktivister og nansfolk. Gjennom et sett med regler spiller deltakerene ut og endrer maktforholdet mellom gruppene, skaper koalisjoner og forhandler om deres innvirkning og avhengighet. Inspirert av et utdannelsesprosjekt for statsborgerskap utviklet i Storbritannia som en form for kritisk læring, stiller Agency det avgjøren- de og ambivalente spørsmålet: hvordan er evnen til å gjennomføre endring i samfunnet sammenvevd med makt?
Premisset for rollespillet var en situasjon basert på faktiske nyhetsoverskrifter fra tiden: et jordskjelv hadde laget store ødeleggelser og skapt en pre- kær situasjon for arbeiderne i regionen. I worksho- pen utviklet studentene følgende scenario for situasjonen: «aktivistene» ble splittet i to fraksjo- ner med ulik ideologi, mens «politikerne» forsøkte å lage en stor-koalisjon på venstresiden kalt Max- xist-ligaen. «Aktivistene» bestemmer seg på dette tidspunktet for å stifte et parti på høyresiden for å utfordre Maxxist-ligaen, og vinner med dette nye partiet valget. «Bankfolkene» blir anklaget for å selge stemmer til høyresidens koalisjon. «Arbeider- ne» blir etterlatt for seg selv og starter en tredje maktfaktor kalt Fem-appelsiners bevegelsen. Bevegelsen bruker de som et verktøy for å vise misnøye etter en serie med mislykkede protester. Dokumentasjonen følger rollespillet og studente- nes re eksjoner over resultatet av sine handlinger.
I løpet av utstillingsperioden vil visningsrommet bli brukt som et arbeidssted og klasserom for en ny
utgave av rollespillet med ungdom fra Bergen. Foto-backdrops fungerer både som skjerm for lm- visningen og kulisser for workshopen, som vil legge igjen spor etter arbeidsprosessen i løpet av utstillingen.

Til workshopen i Bergen vil nye pre- misser for spillet bli laget med bakgrunn i aktuelle nyhetssaker, og gruppene vil nne sine egne måter å agere på. Italia og Norge som to ulike kontekster, og tiden som har gått siden den første worksho- pen, spiller en viktig rolle i utstillingen. På en måte forutså prosjektet i Roma utviklingstrekk som er karakteristiske for nyliberalismen. Deltakerne i Agency forutså veksten til de populistiske bevegel- sene og effekten av innstrammingspolitikken i sin re eksjon over hvordan makt deles og tas. Men enda viktigere: hvordan denne makten kan omfor- deles. Den nye utgaven i Bergen tar utgangspunkt i sin egen spesi kke lokale kontekst, gjennom inn- ledende sesjoner med lokale eksperter og bruk av nyhetsoppslag fra norsk politikk. Vil maktdynamik- ken bli spilt annerledes ut i forbindelse med en nordisk velferdsstat? Hva har endret seg de siste fem årene hvor vi har sett en dramatisk utvikling i bruken av media, også i politikken? I installasjonen inviteres publikum til å følge denne prosessen og spekulere selv. Hva kommer til å endres for å lage nye scenarier for kommende generasjoner? Hva er resultatet av den nyliberale omstruktureringen av fellesskapsopplevelsen?

Utstillingen er et samarbeid mellom Bergen Kunst- hall og Borealis – en festival for eksperimentell musikk.
Workshop: Klasse 2KDA (Kunst, design og arkitek- tur), Olsvikåsen videregående skole, 9.–13. mars 2020. Lærere: Atle Kold Hansen og Lillian Presthus.

Film:
Adelita Husni-Bey
Agency, 2015
HD video, 27 mins.
Workshop framework and lm editing: Adelita Husni Bey. With the participation of students from Manara Highschool, Rome. Courtesy Laveronica Arte Contemporanea

Til toppen