Søk
Arrangement
Åpning av Festspillutstillingen 2015   Landmark  Klubb


ANE HJORT GUTTU: eating or opening a window or walking dully along
Åpning
28. 5. 13:00
Omvisninger
Hver søndag 14:00
27. 5. 17:00 Medlem
31. 5. 13:00 Barnefamilier
Plattform
30. 5. 13:00 Ane Hjort Guttu

Ane Hjort Guttu er årets Festspillkunstner. Gjennom flere nye arbeider for Bergen Kunsthall, undersøker Guttu temaer omkring makt og frihet; kunstnerens rolle og ansvar, samt mulighetene og begrensningene ved såkalt politisk kunst.

Et hovedverk i Festspillutstillingen 2015 er en ny film som er innspilt i Bergen. Filmen handler om en kunststudent som forlater skolen for å innta rollen som tigger på gaten. Verket plasserer seg midt i den aktuelle debatten om tiggerforbud i Norge og det offentliges behandling av rumenske romá. Filmen forener samtidig en rekke av de temaene som Guttu stadig vender tilbake til i sine arbeider: bruk og tilgang til offentlig rom, og kunstens og kunstnerens handlingsrom overfor en politisk prekær situasjon. Hvordan kan kunstnere arbeide med politikk på en effektiv måte? Hva betyr i dette tilfellet ”effektiv” og skal politisk kunst være effektiv?


Ane Hjort Guttu: Tiden går, still. 2014. Foto: Cecilie Semec FNF

Disse temaene vil på ulike måter bli behandlet i flere verk i utstillingen hvor endringer i byens visuelle omgivelser fremheves. Privatisering og kommersialisering av det offentlige rommet er en annen aktuell debatt i Bergen, hvor kommunen nylig har inngått avtale med en internasjonal reklameaktør om omfattende utplassering av byromsreklame. Sett i lys av debatten om tigging, er privatiseringstendensen en annen side ved en motsetningsfylt og kompleks debatt om bruk og rettigheter i offentlig rom, og hvordan disse ulike aktivitetene og kravene også griper inn i vårt personlige rom og vår psyke.

I den nye filmen viderefører Guttu samarbeidet med filmfotografen Cecilie Semec og skuespilleren Damla Kilickiran, som Guttu også arbeidet med i filmen Dette er alle steder (2014), laget for Tensta Konsthall utenfor Stockholm. Med den arabiske våren som et bakteppe, kobler Dette er alle steder globale protestbevegelser med den lokale virkeligheten i svenske forsteder. På samme måte som Dette er alle steder kan oppfattes som et portrett av Tensta, er også Guttus nye film et portrett av Bergen. Begge filmene dveler ved det vakre og poetiske ved byen, samtidig som de eksponerer sosial ulikhet og problematiske maktrelasjoner. Det stillfarne og betraktende filmspr.ket understreker Guttus rolle som både observatør og aktør. Guttus seneste filmer inntar en bevisst posisjon i dette grenselandet mellom dokumentar og fiksjon, det observerende og det handlende. Denne posisjonen gjenspeiles i hennes praksis for øvrig, hvor det kunstneriske arbeidet i seg selv – kunstnerrollen og kunstens muligheter – hele tiden befinner seg i en ambivalent posisjon; som gjenstand for både kritisk granskning og transcendentalt drømmeri, men samtidig forankret i en urokkelig tro på kunsten som kritisk og politisk verktøy.

Ane Hjort Guttu (f. 1971) bor og arbeider i Oslo.

Til toppen